Dokumenty

Bieżące informacje oraz ważne dokumenty szkolne.

OPŁATA ZA OBIADY WNOSZONA JEST DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO SZKOŁY :

19 1020 4391 0000 6302 0187 2340


z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, klasa, za m-c)

Dziennik elektroniczny kliknij obrazek

Aby utworzyć konto na e-dzienniku należy podać wychowawcy klasy adres e-mail oraz pesel.

Wychowawca wprowadza e-mail i pesel rodzica do systemu.

Następnie należy skorzystać z instrukcji – Jak uzyskać dostęp do systemu?                    

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

19.09.2023 r. – (wtorek) – wywiadówka organizacyjna

21.11.2023 r. – (wtorek) – wywiadówka śródroczna

23.01.2024 r. – (wtorek) – wywiadówka – podsumowanie I półrocza

07.05.2024 r. – (wtorek) – wywiadówka, informowanie o ocenach końcoworocznych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie
Punkt konsultacyjny on-line.
Konsultacje są możliwe po zgłoszeniu takiej konieczności u pedagoga szkolnego. Pedagog ustali termin oraz poda link do spotkania on-line z psychologiem.
Zapraszamy

Dokumenty do pobrania

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/24 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24 Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych
Załącznik nr 4
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/24 Zajęcia pozalekcyjne
STATUT Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Rudolfa Aurigi  STATUT SP 24 - od 08.09.2016 - (w opracowaniu statut dla szkoły ośmioklasowej)
Procedury interwencyjne 2023/24 Procedury interwencyjne
PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY  2023/24 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  2017-2018
Plan pracy świetlicy szkolnej  2023/24 Plan pracy świetlicy szkolnej  2017-2018
Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę
Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę
Zestaw regulaminów szkolnych Zajęcia pozalekcyjne
Oświadczenie o braku objawów chorobowych Oświadczenie
Zgoda na pomiar temperatury Oświadczenie