Dokumenty

Bieżące informacje oraz ważne dokumenty szkolne.

OPŁATA ZA OBIADY WNOSZONA JEST DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO SZKOŁY :

19 1020 4391 0000 6302 0187 2340


z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, klasa, za m-c)

Dziennik elektroniczny kliknij obrazek

Aby utworzyć konto na e-dzienniku należy podać wychowawcy klasy adres e-mail oraz pesel.

Wychowawca wprowadza e-mail i pesel rodzica do systemu.

Następnie należy skorzystać z instrukcji – Jak uzyskać dostęp do systemu?                    

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

16.09.2021 r. – (czwartek) – wywiadówka organizacyjna

23.09.2021 r. – (czwartek) – spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców

18.11.2021r. – (czwartek) – wywiadówka śródroczna

3.02.2022r. – (środa) – wywiadówka – podsumowanie I półrocza

11.05.2022 – (środa) – wywiadówka, poinformowanie o ocenach końcoworocznych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie
Punkt konsultacyjny on-line.
Konsultacje są możliwe po zgłoszeniu takiej konieczności u pedagoga szkolnego. Pedagog ustali termin oraz poda link do spotkania on-line z psychologiem.
Zapraszamy

Dokumenty do pobrania

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych
Załącznik nr 4
PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA – 2019 PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA - 2018
Zarządzenie nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych
Wniosek stypendium cz I Zajęcia pozalekcyjne
Stypendium Dyrektora Szkoły Zajęcia pozalekcyjne
Wniosek stypendium cz II wypełnia rodzic/prawny opiekun ucznia Zajęcia pozalekcyjne
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 Zajęcia pozalekcyjne
STATUT Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Rudolfa Aurigi  STATUT SP 24 - od 08.09.2016 - (w opracowaniu statut dla szkoły ośmioklasowej)
Procedury interwencyjne Procedury interwencyjne
PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY  2020-2021 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  2017-2018
Plan pracy świetlicy szkolnej  2020-2021 Plan pracy świetlicy szkolnej  2017-2018
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/21 Zajęcia pozalekcyjne
Zestaw regulaminów szkolnych Zajęcia pozalekcyjne
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej karta zgłoszenia
Oświadczenie o braku objawów chorobowych Oświadczenie
Zgoda na pomiar temperatury Oświadczenie