Świetlica szkolna

Witamy na stronie naszej świetlicy szkolnej

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań.
Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.

Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.
Nasza świetlica jest wyposażona w  gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne. Życzymy dzieciom miłego pobytu w świetlicy szkolnej.

                                                                                                                                                                    Wychowawcy Świetlicy

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00
Uczniowie klas I-III przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych kart zgłoszenia dziecka od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione.
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
Uczniowie na lekcje oraz zajęcia dodatkowe wychodzą według planu zajęć.
Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.

Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie od rodziców.
O wszelkich zmianach dotyczących zmiany trybu odbierania dzieci ze świetlicy rodzice muszą poinformować na piśmie z datą i podpisem lub telefonicznie, co zostanie odnotowane w zeszycie informacji od rodziców.

Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu        w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania ewentualnych trudności wychowawczych.

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia rekreacyjne, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze takie jak:
gry i zabawy integracyjne;
– zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne (słuchanie muzyki, nauka piosenek);
– zajęcia plastyczne i manualne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych);
– zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym;
– wyjścia do sali zabaw;
– wyjścia na spacery;
– nauka własna, odrabianie zadań domowych;
– zajęcia czytelnicze;
– korzystanie ze sprzętu audiowizualnego.