Olimpiada Historyczna

  1. Zawody I etapu odbywają się na terenie szkoły i lub szkoły wyznaczonej przez komisję międzyszkolną.
  2. Zawody polegają na samodzielnym rozwiązaniu testu pozwalający na sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe).
  3. Test składa się z pytań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – rozprawki na jeden z tematów podanych przez Zespół Ekspertów i opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady zgodnie z Terminarzem.
  4. Eliminacje pisemne trwają 90 minut. W czasie eliminacji pisemnych I etapu niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych lub narzędzi komunikacyjnych (telefon). W uzasadnionych przypadkach dotyczących osób z niepełnosprawnością przewodniczący komisji szkolnej może wydać zgodę na skorzystanie przez uczestnika Olimpiady z komputera, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków zapewniających uczciwy przebieg eliminacji.

Źródło: Z regulaminu Olimpiady

ETAP SZKOLNY     

19.10. 2019 r. – eliminacje szkolne. Uczestnicy rozwiązują w szkołach test pobrany przez przewodniczących komisji szkolnych ze strony internetowej Olimpiady.

do 24.10. 2019 r. – przesłanie dokumentacji z eliminacji szkolnych do komitetów okręgowych.

26.10.-7.11.2018 – informacja o zakwalifikowaniu uczestników do eliminacji okręgowych

Więcej